Alphabet ZABCDEFGHIKLMNPRSTUWBuchstabe J ist nicht belegtBuchstabe O ist nicht belegt