Alphabet ZABCDEFGHIKLMNPRSTUW Buchstabe BBuchstabe CBuchstabe DBuchstabe EBuchstabe FBuchstabe GH nicht belegtBuchstabe I nicht belegtBuchstabe J nicht belegtBuchstabe KBuchstabe LBuchstabe MBuchstabe NBuchstabe O nicht belegtBuchstabe PBuchstabe Q nicht belegtBuchstabe RBuchstabe SBuchstabe TBuchstabe UBuchstabe V nicht belegtBuchstabe WBuchstabe X nicht belegtBuchstabe Y nicht belegtBuchstabe Z nicht belegt